aiRFürste
PPL and beyond

Overeenkomsten en Reglementen


aiRFürste biedt een aantal vliegtuigen aan voor de verhuur. Goede afspraken zijn nodig om nare verrassingen voor zowel huurder als verhuurder te voorkomen.

Hieronder staan de verhuurvoorwaarden en –reglementen vermeld. Bij verhuur gaat aiRFürste ervan uit dat de huurder op de hoogte is van deze verhuurvoorwaarden en – reglementen. De voorwaarden en reglementen bestaan uit onze algemene voorwaarden versie 0.1 zoals gedeponeerd onder nummer 52972321 bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk, alsmede wettelijke eisen, verzekeringstechnische eisen, en maatregelen die een soepel lopend vliegbedrijf bevorderen.


Definities

Verhuurder: de verhuurder van de PH-GRA, PH-ALI (C150), D-EAWZ (C172), G-PBCL (C182), PH-EAM (C172),      PH-AVT (PA 28 181 Archer II).

Huurder: degene aan wie een van bovenstaande vliegtuigen wordt verhuurd. Dit is degene onder wiens naam een van bovengenoemde vliegtuigen middels het reserverings-programma is gereserveerd. Ook in geval van een gezamenlijke reservering is er in principe maar één huurder. Het is de verantwoording van de huurder om eventuele kosten en aansprakelijkheden zelf te regelen met het gezelschap waarmee hij reist. Wie de feitelijke piloot of gezagvoerder is, is hierbij niet van belang; de huurder is de eindverantwoordelijke voor het vliegtuig en voor het naleven van de huurverplichtingen.

Gezagvoerder / Piloot: degene die de verantwoordelijkheid voor de besturing van een van bovengenoemde vliegtuigen op zich neemt. Dit is niet noodzakelijkerwijs de huurder.

Inzittenden: alle personen die in een van de vliegtuigen reizen, dus huurder, gezagvoerder / piloot en passagiers.

Onklaar zijn: een defect waarbij het verder vliegen wettelijk niet is toegestaan of redelijkerwijs onmogelijk is.

Achterlaten: het beëindigen van de reis zonder dat een van bovengenoemde vliegtuigen naar EHLE is teruggebracht.

Repatriëring: het weer naar huis transporteren van een van bovengenoemde vliegtuigen nadat deze was achtergelaten.

Toebehoren: alles wat zich bij aanvang van de huurperiode in een van bovengenoemde vliegtuigen bevond of onder 'toebehoren' wordt omschreven op het verhuurformulier.


Piloot

          De piloot moet in het bezit zijn van een geldig brevet met alle bijbehorende papieren.

           De piloot moet door een instructeur zijn uitgecheckt op een van bovengenoemde types.

          De piloot moet over 10 uur Pilot In Command vliegervaring beschikken.


Gebruik

           Huurder dient zelf deel te nemen aan de vluchten die plaatsvinden binnen de reserveringsperiode. Met andere

            woorden: het is niet toegestaan een van bovengenoemde vliegtuigen voor andermans gebruik te reserveren,

            tenzij de huurder zelf meevliegt met het vliegtuig, al dan niet als gezagvoerder, of copiloot.

          De huurder mag het vliegtuig uitsluitend laten vliegen door piloten die door verhuurder zijn geaccordeerd en zijn

            uitgecheckt op een van bovengenoemde vliegtuigen.

          Gereserveerde uren staan in verhouding tot de gereserveerde dagen: 1 dag geboekt staat gelijk aan minimaal 3

             te betalen vlieguren. Als er voor 5 dagen wordt geboekt en maar 2 uur wordt gevlogen, dan wordt 5 x 3 = 15

            uur berekend.

          Bovengenoemde vliegtuigen mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de limieten zoals omschreven in het

            Pilots Operating Handboek en de bijbehorende Supplementen.Voor het vertrek


Behalve de standaard vluchtvoorbereiding en de preflight-check zijn onderstaande aandachtspunten van belang:

          De vliegtas met daarin de boordpapieren en sleutels van het gehuurde vliegtuig liggen niet in het vliegtuig maar

             zijn op te halen op het kantoor van aiRFürste. Indien het kantoor niet bezet is, kan de sleutel bij de

             havendienst afgehaald worden, of op een andere vooraf afgesproken plek.

          Vanaf het moment dat het vliegtuig wordt meegenomen, is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde

             toestel en bijbehorende accessoires.

          Check de stand van de tachometer: de tachostand dient als basis voor de facturering (tachostand + 10

             minuten), tenzij anders aangegeven.

          Om te voorkomen dat de huurder opdraait voor andermans slordigheden is het raadzaam om vooraf goed te

            controleren of alles aanwezig is en of de stand van de urenteller overeenkomt met het boek. Klopt er iets niet,

            neem dan vóór de vlucht contact met op met aiRFürste.

           Sluit de hangar en de voordeur af voor en na de vlucht.


Brandstof

          De verhuurprijs is gebaseerd op normaal brandstofverbruik. Wanneer er sprake is van een abnormaal hoog

            brandstofverbruik, wordt een brandstoftoeslag geheven.

          Controleer of het gehuurde vliegtuig op AVGAS of op MOGAS of op beide vliegt.

           Tanken kan op het MOGAS tankstation van EHLE. In het journaal zit een tankpas die op EHLE kan worden

             gebruikt. Op andere vliegvelden dien je zelf af te rekenen; dit bedrag wordt (tegen inlevering van het bonnetje)

             van de vliegtuighuur afgetrokken.

          Schrijf in het journaal altijd op hoeveel je hebt getankt en leg de brandstofbon(nen) in de vliegtas.


Motorvloeistoffen

 

          Het is huurders toegestaan om motorolie bij te vullen. Let wel: nooit meer bijvullen dan het vereiste niveau.

          Het nemen van fuel samples is toegestaan. Let wel: de afgetapte brandstof mag nooit worden geretourneerd in

            de tanks.

 


Overland

 

Wanneer het gehuurde vliegtuig op een ander vliegveld overnacht:

           Parkeer het vliegtuig indien mogelijk binnen.

           Indien buiten:

Parkeer het vliegtuig volgens de aanwijzingen van de havenmeester of grondpersoneel, bij voorkeur met

de neus in de wind. Het vliegtuig moet aan de grond worden verankerd. Het stuur moet opgebonden zijn. Doe deuren, tankdoppen en bagageluik altijd op slot (indien mogelijk).


Verantwoordelijkheden

 

          De huurder blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het door hem gehuurde vliegtuig. De huurder zal

            ervoor zorgdragen dat het toestel, indien geparkeerd op een andere luchthaven, is afgesloten en op

            verantwoorde wijze is geparkeerd of gestald. De kosten van een en ander zijn voor de huurder.

          De huurder is verantwoordelijk voor alle toebehoren van het vliegtuig, ook toebehoren die niet worden gebruikt

            en "thuisblijven". Wanneer iets ontbreekt en niet vooraf aan verhuurder is gemeld, kan slechts worden     

            aangenomen dat de spullen tijdens de laatste huurperiode zijn verdwenen. Het is dus de verantwoordelijkheid

            van de huurder om bij aanvang van de huurperiode te controleren of alles aanwezig is.

          Schade en defecten aan het gehuurde vliegtuig en haar toebehoren worden in rekening gebracht aan de

            huurder, tenzij ze het gevolg zijn van normale slijtage (dit laatste wordt beoordeeld door het gecertificeerde

            reparatiebedrijf).

          De huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde vliegtuig binnen de reserveringstermijn wordt

            teruggebracht, tenzij overmacht (weersomstandigheden, defecten, ziekte) dit verhinderen. En route de

            reserveringstermijn verlengen is toegestaan zolang dit geen conflict veroorzaakt met een reeds bestaande

            daaropvolgende reservering.

           Indien, door welke oorzaak dan ook, het gehuurde vliegtuig moet achterblijven of niet tijdig kan terugkeren,

            dient de huurder dit zo snel mogelijk te melden.

          De huurder zal zorgdragen voor correcte betaling van verschuldigde landings-, stallings-, en parkeergelden,

            evenals de eventueel aan de piloten of gezagvoerder opgelegde boetes.

          Een ieder die een van bovengenoemde vliegtuigen huurt, verklaart op de hoogte te zijn van de,

            op het moment van huren van kracht zijnde, verhuur- en verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden liggen ter

            inzage in de map met vliegtuigdocumenten. De verhuurders van bovengenoemde vliegtuigen zijn nimmer

            aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang dan ook, welke voortvloeit uit en/of samenhangt met de

            verhuur van een van bovengenoemde vliegtuigen. De huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk.

 


Calamiteiten

 

Met calamiteiten wordt bedeold: ongevallen, het optreden van defecten, het moeten achterlaten van het vliegtuig, etc.


Verzekering

          Bovengenoemde vliegtuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd (aansprakelijkheid ten opzichte

            van derden en ten opzichte van passagiers). Verder zijn bovengenoemde vliegtuigen verzekerd tegen schade.

 


Eigen risico per vliegtuig:

 

PH-GRA           1.000,- euro

PH-ALI             1.500,- euro

D-EAWZ           2.000,- euro
G-PBCL           5.000,- euro

PH-EAM           2.500,- euro

PH-AVT            2.500,- euro


Defecten


Ondanks het feit bovengenoemde vliegtuigen op de best mogelijke manier worden onderhouden, is het altijd mogelijk dat er onderweg defecten ontstaan. Wanneer er defecten ontstaan, gelden de volgende regels:

          Defecten worden altijd bij verhuurder gemeld, ongeacht de oorzaak of schuld, ook als het defect reeds is

            verholpen.

          De vliegtuigen worden verhuurd "as is"; eventuele defecten kunnen niet leiden tot een reductie in de uurprijs.

          Wanneer het defect niet leidt tot het onklaar raken van het gehuurde vliegtuig, wordt het defect pas na

            terugkeer verholpen, tenzij na overleg met de verhuurder anders wordt besloten.

          Defecten die leiden tot het onklaar raken van het gehuurde vliegtuig mogen zonder overleg worden gerepareerd

            tot een bedrag van maximaal 250 Euro ex. BTW. Voor defecten die een hoger bedrag met zich meebrengen,

            dient de huurder eerst met de verhuurder te overleggen. Dit geldt ook voor defecten die zijn ontstaan door

            toedoen van de piloot en waarvoor huurder zelf aansprakelijk is.

           Reparaties en onderhoud aan de motor, motortoebehoren en brandstofsysteem mogen slechts door een JAR

            EASA erkend servicestation worden verricht.

           Eventuele extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden gedurende de reparatieperiode zijn voor rekening van

            de huurder.

          Wanneer de reparatie van een defect, dat tot het onklaar zijn van het gehuurde vliegtuigen heeft geleid, langer

            duurt dan 4 werkdagen (of 3 werkdagen, indien het een binnenlandse vlucht betreft) mag de huurder het

            gehuurde vliegtuig achterlaten. De alternatieve reiskosten van de inzittenden zijn hierbij voor rekening van de

            huurder.

 


Achterlaten

 

Uiteraard is het altijd de bedoeling dat het gehuurde vliegtuig weer wordt afgeleverd op EHLE. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het gehuurde vliegtuig elders moet worden achtergelaten. Deze situaties zijn onder te verdelen in:

          Risico verhuurder: langdurig onklaar raken van het vliegtuig door normale slijtage of opgetreden defecten die

            niet verwijtbaar zijn aan de piloot.

          Risico huurder:. langdurig slechte weersomstandigheden, ziekte piloot, het veroorzaken van defecten die tot

            het onklaar raken van het vliegtuig leiden (één en ander valt wellicht onder de aansprakelijkheid- of

            reisverzekering van de huurder).

In alle gevallen zijn de volgende regels van toepassing:

          De huurder dient alvorens een van bovengenoemde vliegtuigen achter te laten eerst in overleg te treden met

             verhuurder.

          De huurder is verantwoordelijk voor het organiseren van een stalling die zo goed mogelijk bescherming biedt

            tegen slechte weersomstandigheden, (verdere) schade, diefstal, etc.

          Het vliegtuig dient voor zover mogelijk te worden afgesloten en de sleutels dienen te worden overgedragen aan

            de organisatie die met het beheer van de stallinggelegenheid is belast.

           Huurder voorziet verhuurder van alle contactgegevens van de organisatie die met het beheer van de

            stallinggelegenheid is belast.


Repatriëring

Als een van bovengenoemde vliegtuigen is achtergelaten vanwege een situatie die voor risico van de verhuurder is, dan zijn de kosten van stalling vanaf het moment van achterlaten en de repatriëringkosten voor de verhuurder. Verhuurder kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden en eventuele gevolgschade.

Als het vliegtuig moest achterblijven vanwege een situatie die voor risico van de huurder is, dan zijn de volgende regels van toepassing:

          Tot het moment dat het vliegtuig weer op thuisbasis EHLE is teruggekeerd, is voor iedere dag de minimale

            dagprijs (= 3 uur de huurprijs) verschuldigd.

          De huurder draagt de kosten van stalling- en/ofparkeergelden van het vliegveld waar het gehuurde vliegtuig is

            achtergelaten.

          De huurder draagt de kosten van repatriëring.

          

De huurder mag binnen een termijn van twee weken zelf voor de repatriëring zorgdragen (deze termijn kan worden verlengd wanneer er sprake is van weersomstandigheden die repatriëring onmogelijk maken, zulks ter beoordeling van de verhuurder). Hierbij kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

          Huurder vliegt het vliegtuig zelf terug naar EHLE.

          Huurder schakelt een derde in om het vliegtuig terug te vliegen, waarbij een eventuele vergoeding tussen de

            betreffende derde en huurder onderling wordt geregeld. Het laten terugvliegen door een derde is alleen

            toegestaan na goedkeuring door verhuurder. Eventueel kan dit betekenen dat de betreffende piloot op kosten

            van huurder eerst op een toestel gelijkwaardig aan het gehuurde vliegtuig, moet worden uitgecheckt. De

            repatriëring vindt plaatst binnen de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke huurder. Alle schade die tijdens

            de repatriëring ontstaat is in dit geval voor rekening van huurder!

           

Wanneer de huurder niet in staat is om het vliegtuig binnen de gestelde termijn te repatriëren (al dan niet door het gehuurde vliegtuig zelf terug te vliegen), of hiervan afziet, zal verhuurder zelf de repatriëring op zich nemen of organiseren. Hierbij gelden de volgende regels:

          Huurder wordt gevrijwaard van schade die tijdens de repatriëring ontstaat.

            Alle risico's en schade als gevolg van de repatriëring zijn voor rekening van de verhuurder.

          Verhuurder zal trachten een kostenefficiënte oplossing te vinden. In principe zal het gehuurde vliegtuig door

            verhuurder zelf worden teruggevlogen. Verhuurder is echter vrij om voor de best passende vorm van repatriëring

            te kiezen, zulks ter beoordeling door verhuurder.

Indien verhuurder het gehuurde vliegtuig zelf terugvliegt, zijn de volgende regels van toepassing:

          Door verhuurder zal geen arbeidsloon worden berekend.

          Huurder betaalt het normale huurtarief voor de terugvlucht.

          De reis- en verblijfskosten gemoeid met de repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Hierbij wordt in

            overleg met de huurder voor een kostenefficiënte oplossing gekozen. De reistijd naar het achtergelaten vliegtuig

            mag maximaal 24 uur bedragen, tenzij anders wordt overeengekomen.

          Het vliegtuig wordt via de kortste weg terug naar EHLE gevlogen, hierbij uiteraard rekening houdend met

            weersomstandigheden, terrein, airspaces en aanwijzingen van ATC.

 


Na terugkomst op EHLE

 

          Vul het logboek in.

          Doe alle spullen weer terug in het toestel en/of de tas.

          Is er iets defect geraakt? Laat dit dan direct weten! AiRFürste houdt uiteraard rekening met normale slijtage.

           Controleer of er niets in het vliegtuig is blijven liggen en controleer of de cabine schoon is.

          Het vliegtuig mag in de hangaar niet op de handrem (de vloer is echt waterpas!), de tow-bar dient bij het

            vliegtuig te liggen.

           Lever de tas en sleutels weer in bij het kantoor van aiRFürste of elders zoals van te voren afgesproken.


Schoonmaken en wassen

Het schoon achterlaten van de cabine is vanzelfsprekend en aiRFürste waardeert het indien de huurder na terugkomst het vliegtuig ook van buiten schoon achterlaat, maar stelt dit niet verplicht.

Als u van plan bent het vliegtuig schoon te maken: het is belangrijk dat de ruiten op de juiste manier worden behandeld. De plexiglas ruiten van het vliegtuig krassen namelijk zeer gemakkelijk, zelfs papier bevat harde stukjes die microscopische krasjes veroorzaken waardoor de ruiten op termijn ondoorzichtig worden.

          Gebruik geen enkele soort papier om de ruiten mee te wassen, af te vegen of te drogen. Ook 'zacht' papier

             bevat minuscule houtvezels die ruiten dof maken.

          Gebruik altijd een schone zachte doek, er ligt altijd een doekje in het toestel.

          Gebruik altijd schoon water. Water dat al eerder is gebruikt kan zanddeeltjes bevatten en ook die veroorzaken

             krassen.

          Was de ruiten bij voorkeur met water. Lukt het niet met water, gebruik dan 'Plexus', dit staat in de kast.

            Gebruik nooit Glassex of andere algemene schoonmaakmiddelen: veel van dit soort middelen bevatten

            oplosmiddelen die plexiglas langzaam aantasten.


Betaling

De huurder ontvangt na de vlucht een factuur van aiRFürste. Mocht er geen mogelijkheid zijn tot pinnen, dan dient de factuur binnen 8 dagen te zijn voldaan via bankoverschrijving.

 

Heel veel vliegplezier !!!